Interface TripleIterator

  • Method Detail

   • nextTriple

    Triple nextTriple()
    Answer the next() element cast to Triple.
    Returns:
    (Triple) next()